اشارتی بنما تا سعادتی ببریم

درخواست حذف این مطلب
میخواهی که باهات صحبت کنم؟و اینم میدونی که بلد نیستم؟حتما میدونی!اما از جایی بهتره شزوع ثلا من جای صحبت ، برات با گلوم آهنگ میسازم و تو بفهم چی میگم...برای اینکه جوابمو بدی هیچ شکل و روشی تعیین نمیکنممیخوام که شگفت زده م کنی..پس شروع میکنیم:)